Работно време

10:00 - 21:00

Събития

Пазарувай и спечели

От 8 до 10 март*

В дните от 8 до 10 март пазаруването в Mall Велико Търново може да ви донесе подаръци. Елате в промо къта ни на ет. 0, регистрирайте покупки за минимум 50 лв. и изтеглете една от кутиите ни с подаръци! Очакват ви над 500 дамски подаръка – за вас или ваша любима дама!

Очакваме ви, за да видим какъв подарък ще ви донесе късметът ви!

 

Работно време на промо къта: от 11:00 до 19:00 ч.

* Играта ще се проведе от 8 до 10 март или до пълното изчерпване на подаръците.

 

____

 

Общи условия и правила за участие в Играта “Дни на женската красота и здраве“,

на Mall Велико Търново, гр. Велико Търново

 

І. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

1.1. Организатори на промоционалната игра “Дни на женската красота и здраве“ (“Играта“) са ”ЕЙ ДЖИ АЙ - БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 3” ЕООД, ЕИК: 202342467, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе 99, и АРТ ЪП ЕООД, ЕИК 204149082, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Добруджа“ 1, ет.4 (“Организатори“)

1.2. Играта се провежда на територията на Търговски център Mall Велико Търново, находящ се на ул. Оборище № 18, гр. Велико Търново (“Търговският център“), посредством специално изграден за целта промо кът на Играта разположен на ет. 0 в Търговския център (“Промо Кът“), и технически екип, осигурен от АРТ ЪП ЕООД (“Промо Екип“).

II. ОТГОВОРНОСТ

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта (“Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на Търговския център: www.mallvt.bg

2.2. Организаторите си запазват правото да променят или допълват Общите условия на Играта по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Търговския център: www.mallvt.bg.

2.3. Организаторите носят отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия и действащото законодателство на Република България.

2.4. Участниците се съгласяват, че поемат изцяло отговорност за всички рискове, свързани с участието си в Играта, включително, но не само за рискове, свързани с физически наранявания, психически травми и други подобни.

2.5. Организаторите не носят отговорност за каквито и да е физически наранявания, психически травми и други подобни, настъпили по време и/или по повод участието на Участниците в Играта, както и за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта.

III. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се провежда от 8 март до 10 март 2019 г. или до изчерпване броя на осигурените подаръци (“Период на Играта“). Периодът на Играта обхваща общо максимум 3 (три) дни, през който период Участниците могат да се включат в Играта.

3.2. Играта ще се провежда в часовия интервал от 11:00 до 19:00 ч. всеки ден през Периода на Играта. 

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия, които са изцяло съобразени с действащото законодателство в Република България.

4.2. С участието си в Играта всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.

4.3. Право на участие в Играта имат всички посетители на Търговския център (“Участник/ Участници“), които са представили на Промо Екипа една или повече касови бележки за извършени покупки в рамките на същия ден, в който Участникът участва в Играта, съгласно изискванията по т. 4.4. по-долу. При представянето на съответните касови бележки от пазаруване в рамките на съответния ден общо на стойност не по-малко от 50 (петдесет) лева, Промо Екипът удостоверява валидността на касовата/ите бележка/и и стойността на извършените покупки и, след установяване на валидността на касовата/ите бележка/и, същите се подпечатват с печат на Търговския център, за да не бъдат използвани повторно. След удостоверяване на валидността на касовата/ите бележка/и, Участникът има право да изтегли една кутия. Кутиите са непрозрачни и отварящи се, като вътре в тях има посочване на подаръка, който Участникът печели и получава на момента, или надпис “Опитай пак“.

4.4. Участието в Играта е обвързано със закупуването на стоки от търговски обект, разположен на територията на Търговския център, в рамките на деня, в който се извършва участието, по време на Периода на Играта. Право да се включи в Играта има всеки, който в деня на участието си е закупил стока от който и да е търговски обект в Търговския център, на стойност не по-малко от 50 лв. (петдесет лева). В Играта не може да се участва с касови бележки за заплатени битови сметки, сметки към мобилни оператори, както и за обмен на валута на територията на Търговския център.

4.5. В Играта нямат право да участват лица, които са под 18 (осемнадесет) години, и/или лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с Организаторите или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства. В Играта нямат право да участват лица, работещи в магазините, или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на Търговския център.

V. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА

5.1. Всеки от Участниците, който е изпълнил условията съгласно т. 4. по-горе, може да изтегли кутия и да спечели един от следните подаръци, ако такъв бъде посочен в кутията:

200 бр. несесери;

340 бр. козметични продукти от Lilly Drogerie;

5 бр. кутии за бижута  от Lilly Drogerie;

18 бр. душ олио PH5 на Eucerin от Байерсдорф България;

15 бр. хранителни добавки от Doppelherz;

3 бр. процедура за лице от Естетичен център Енигма;

5 бр. процедура за лазарна епилация на малка зона от Естетичен център Енигма;

3 бр. книги;

1 бр. есенция “Женско начало“ от Happy Mums;

1 бр. есенция “Slimming“ от Happy Mums;

1 бр. аюрведичен масаж от Happy Mums;

1 бр. месечна карта за Happy Kanga Mums от Happy Mums;

1 бр. месечна карта за фитбол за бременни от Happy Mums.

Общо награди: 596 броя.

5.2. В случай, че Участникът изтегли кутия с надпис „Опитай пак“, то Участникът не печели нищо. Ново участие в Играта може да се извърши след представяне на нова/и касова/и бележка/и на стойност не по-малко от 50 лв. за покупки, извършени в деня на новото участие.

VI. НАГРАДИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ

6.1. Участникът получава на момента подаръка, посочен вътре в кутията, която е изтеглил.

6.2. Спечелилият Участник има право да получи своята награда при спазване на условията по т. 4 по-горе.

6.3. При неспазване на условията по т. 4 по-горе, спечелилият Участник няма право да получи своята награда.    

6.4. В случай че спечелилият Участник не е спазил условията за получаване на наградата по т. 4 по-горе, Организаторите не носят никаква отговорност за предоставянето на наградата.

6.5. Участниците нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

6.6. Наградата се предава веднага след определяне на вида на подаръка на територията на Търговския център.

VII. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ИГРАТА

7. Организаторите имат право без предупреждение да изключат от Играта Участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия.

VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

8.1. Организаторите имат право по всяко време да прекратят провеждането на Играта без предварително предизвестие при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство или поради разпореждания на компетентни държавни органи.

8.2. В случай че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторите имат право да предприемат всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. При провеждане на Играта, Организаторите не обработват никакви лични данни.

X. ДРУГИ

10.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на следния адрес: office@mallvt.bg.

10.2. Организаторите нямат задължението да осъществяват кореспонденция, свързана с участници, които не са успели да участват в Играта. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник, няма действие спрямо Организаторите.

10.3. С предаване на наградата на лицето, Организаторите и/или трето лице, заето с Играта, се освобождава от всяка по-нататъшна отговорност.

XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

11.1. В случай че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

11.2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

11.3. Всеки потенциален спор между Организаторите на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал.2 от ГПК. 

 

< назад