Работно време

10:00 - 21:00

Събития

Пазарувай за новия сезон и вземи своя подарък

от 3 до 9 септември или до изчерпване на подаръците

Есенният сезон наближава, а с него и променливото време и новата учебна година.

 

Mall Велико Търново ще ви помогне да се подготвите за новия сезон, а от 3 до 9 септември* всяка покупка за минимум 90 лв. ще ви донесе тематичен есенен подарък. Колелото на подаръците и вашия късмет ще определят какъв ще бъде той. Чадър, пончо, чаша за чай или някоя от другите ни над 800 изненади?

Ето какво трябва да направите:

1. Елате в промо къта на ет. 0 в часовете от 12:00 до 21:00 ч.

2. Регистрирайте покупки на стойност 90 лв.

3. Завъртете колелото на късмета и вземете подаръка, който сте спечелили!

 Очакваме ви!

 

* Играта ще се проведе от 3 до 9 септември или до пълното изчерпване на подаръците.

 

_____________

 

Общи условия и правила за участие в Играта “Подготви се за есента и вземи подарък от Mall Велико Търново“

на Mall Veliko Tarnovo, гр. Велико Търново

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

1.1. Организатор на промоционалната игра “Подготви се за есента и вземи подарък от Mall Велико Търново“ (“Играта“) e ”ЕЙ ДЖИ АЙ - БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 3” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ (“Организатор“).

1.2. Играта се провежда на територията на Търговски център Mall Велико Търново, находящ се на ул. Оборище № 18, гр. Велико Търново (“Търговският център“), посредством специално изграден за целта промо кът на Играта с „Колелото на подаръците“, на ет. 0 в Търговския център (“Промо Кът“), и технически екип, осигурен от Организатора на Играта (“Промо Екип“).

II. ОТГОВОРНОСТ

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта (“Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на Търговския център: www.mallvt.bg

2.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Играта по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Търговския център: www.mallvt.bg.

2.3. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия и действащото законодателство на Република България.

2.4. Участниците се съгласяват, че поемат изцяло отговорност за всички рискове, свързани с участието си в Играта, включително, но не само за рискове, свързани с физически наранявания, психически травми и други подобни.

2.5. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е физически наранявания, психически травми и други подобни, настъпили по време и/или по повод участието на Участниците в Играта, както и за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта.

III. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се провежда от 3 до 9 септември 2018 г. или до изчерпване броя на осигурените подаръци (“Период на Играта“). Периодът на Играта обхваща общо максимум 7 (седем) дни, през който период Участниците могат да се включат в Играта.

3.2. Играта ще се провежда в часовия интервал от 12:00 до 21:00 ч. всеки ден през Периода на Играта. 

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия, които са изцяло съобразени с действащото законодателство в Република България.

4.2. С участието си в Играта всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.

4.3. Право на участие в Играта имат всички посетители на Търговския център (“Участник / Участници“), които са представили на Промо Екипа една или повече касови бележки за извършени покупки в рамките на същия ден, в който Участникът участва в Играта, съгласно изискванията по т. 4.4. по-долу. При представянето на съответните касови бележки от пазаруване в рамките на съответния ден общо на стойност не по-малко от 90 (деветдесет) лева, Промо Екипът удостоверява валидността на касовата/ите бележка/и и стойността на извършените покупки и, след установяване на валидността на касовата/ите бележка/и, същите ще бъдат подпечатани с печат на Търговския център, за да не бъдат използвани повторно. След удостоверяване на валидността на касовата/ите бележка/и, Участникът има право да завърти Колелото и да си тръгне с подарък определен от печелившия сектор на Колелото.

4.4. Участието в Играта е обвързано със закупуването на стоки от търговски обект, разположен на територията на Търговския център, в рамките на деня, в който се заявява участието, по време на Периода на Играта. Право да се включи в Играта има всеки, който в деня на участието си е закупил стока, от който и да е търговски обект в Търговския център, на стойност не по-малко от 90 лв. (деветдесет лева). В Играта не може да се участва с касови бележки за заплатени битови сметки, сметки към мобилни оператори, както и за обмен на валута на територията на Търговския център.

4.5. В Играта нямат право да участват лица, които са под 18 (осемнадесет) години, и/или лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с Организатора или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства. В Играта нямат право да участват лица, работещи в магазините, или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на Търговския център.

V. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА

5.1. Всеки от Участниците, който е изпълнил условията съгласно т. 4. по-горе, може да завърти Колелото на подаръците и да спечели един от следните подаръци:

 • 120 бр. текстилни чанти,
 • 70 бр. чадъра,
 • 50 бр. чаши за чай,
 • 40 бр. одеяла за пикник,
 • 20 бр. есенни пончота,
 • 380 бр. ключодържатели,
 • 10 бр. ваучери на стойност 29 лв. от SLS,
 • 5 бр. покани за кино за двама от Кино Palace,
 • 10 бр. ваучери на стойност 20 лв. от Timeout,
 • 10 бр. ваучери на стойност 20 лв. от Lee Cooper,
 • 10 бр. ваучери на стойност 20 лв. от Kenvelo,
 • 10 бр. ваучери на стойност 20 лв. от LC Waikiki,
 • 10 бр. ваучери на стойност 20 лв. от Pandora,
 • 5 бр. ваучери на стойност 20 лв. от Tendenz,
 • 5 бр. ваучери на стойност 20 лв. от Mat Star,
 • 10 бр. часовника от Exess,
 • 10 бр. часовника от Deichmann,
 • 5 бр. плюшени мечета от Deichmann,
 • 10 бр. подаръка от Хиполенд, всеки на стойност под 29 лв.,
 • 1 бр. ваучер за маникюр от Арт Маникюр,
 • 50 бр. ваучера за 10 лв. при покупка над 50 лв. от Sport Depot.

Общо награди: 841 броя.

VI. НАГРАДИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ

6.1. Участникът получава подарък съгласно сектора на Колелото, определен със стрелката при спиране на Колелото, веднага след приключване на участието му.

6.2. Спечелилият Участник има право да получи своята награда при спазване на условията по т. 4 по-горе.

6.3. При неспазване на условията по т. 4 по-горе, спечелилият Участник няма право да получи своята награда.    

6.4. В случай че спечелилият Участник не е спазил условията за получаване на наградата по т. 4 по-горе, Организаторът не носи никаква отговорност за предоставянето на наградата.

6.5. Участниците нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

6.6. Наградата се предава веднага след определяне на вида на подаръка на територията на Търговския център.

VII. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ИГРАТА

7. Организаторът има право без предупреждение да изключи от Играта Участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия.

VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

8.1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта без предварително предизвестие при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство или поради разпореждания на компетентни държавни органи.

8.2. В случай че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. При провеждане на Играта, Организаторът не обработва никакви лични данни.

X. ДРУГИ

10.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на следния адрес: office@mallvt.bg.

10.2. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с участници, които не са успели да участват в Играта. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник, няма действие спрямо Организаторите.

10.3. С предаване на наградата на лицето, Организаторът и/или трето лице, заето с Играта, се освобождава от всяка по-нататъшна отговорност.

XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

11.1. В случай че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

11.2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

11.3. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал.2 от ГПК. 

 

< назад