Работно време

10:00 - 21:00

Събития

Бюти подаръци на всеки час

От 15 до 21 май

От 15 до 21 май пазарувай в Mall Велико Търново за сума от 30 или повече лева и можеш да спечелиш бюти сет с грим продукти!

Ето какво трябва да направиш:

1. Регистрирай касовия си бон за покупка в промо къта ни на ет. 0.

2. Вземи талон за участие в томболата.

3. При следващия кръгъл час ела отново в промо къта за да присъстваш на изтеглянето на печелившия.

 

Тегленията в един ден ще бъдат общо 10 - на всеки кръгъл час от 12:00 до 21:00 ч., включително.

10 ще бъдат и късметлиите ни всеки ден, които ще получат на място комплект грим продукти!

 

Общи условия за участие в Кампанията

"БЮТИ ПОДАРЪЦИ НА ВСЕКИ ЧАС"

на “Маll Veliko Tarnovo”, гр. Велико Търново

 

  1. Организатори  

 

Промоционална кампания „БЮТИ ПОДАРЪЦИ НА ВСЕКИ ЧАС(наричана по-долу за краткост само "Кампанията") се организира от „ЕЙ ДЖИ АЙ - БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 3” ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 202342467, със седалище и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе” № 99, район Слатина, п.к. 1113, гр. София, и се провежда съвместно с "АРТ ЪП" ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 204149082, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Добруджа“ 1, ет. 4 (наричани по-долу общо за краткост "Организатори").

 

Участвайки в тази Кампания, Участниците приемат задължителността на тези Общи Условия и се съгласяват да спазват техните разпоредби.

Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на интернет страницата на “Маll Veliko Tarnovo”, www.mallvt.bg, Фейсбук страницата на Mall Veliko Tarnovo , както и на промоционалния кът на играта, разположен на ет. 0 в Mall Veliko Tarnovo.

Организаторите на Кампанията си запазват правото да допълват или променят Общите условия, като промените влизат в сила веднага след оповестяването им на интернет страницата на Mall Veliko Tarnovo.

 

  1. Право на участие

 

Всяко физическо лице, което е навършило 18 (осемнадесет) години, има право и може да участва в Кампанията.

Не се допускат до участие служителите на Организаторите, членове на семействата им, както и свързаните с тях лица. Наемателите, имащи обекти под наем в Mall Veliko Tarnovo , техните работници и/или служители, както и други лица, пряко или косвено заети с организирането на Кампанията, също не се допускат до участие.

 

  1. Условия за участие

 

В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, наричано по-долу Участник.

 

Участието в Кампанията става посредством следния механизъм:

1. Всеки клиент на Mall Veliko Tarnovo, направил покупка/ покупки, в който и да е търговски обект на територията на Mall Veliko Tarnovo на стойност не по-малко от 30 лв. (тридесет лева) в деня на своето участие в периода на Кампанията, която покупка е по една касова бележка, може да участва в Кампанията срещу представяне на касовата бележка за удостоверяване стойността на покупките (вж. Раздел V). Всеки участник може да участва еднократно през съответния ден от Кампанията, но през всеки един от дните в периода на Кампанията

 

2. Срещу представяне на касова бележка за горепосочената стойност желаещите да участват в Кампанията ще могат да получат „Талон за участие” на Промо къта, разположен на ниво 0 в Mall Veliko Tarnovo, между 11:00 и 21:00 часа в периода на Кампанията. Върху касовата бележка се поставя печат или друг знак, за да се маркира съответната касова бележка, с която се участва. Касовата бележка се връща на Участника. Маркирана касова бележка не може да се използва повторно за участие в Кампанията. Маркираната касова бележка се пази от Участника до момента на определяне на печелившите Участници в Кампанията и служи за удостоверяване пред Организаторите на надлежното участие в Кампанията.

 

3. Срещу представената касова бележка на стойност не по-малко от 30 лв. (тридесет лева), Участникът има право на един талон за участие в Кампанията за деня. Участникът ще получи талон с индивидуален пореден номер за съответния ден, според момента на предоставяне на касовата бележка на Промо къта, за участие в предстоящото теглене. На всеки кръгъл час от 12:00 ч. до 21:00 ч. ще се тегли един печеливш Участник със софтуер посредством таблет и екран на място в Промо Къта. Пазарувалите и получилите талон за участие в деня от 10:00 до 11:59 участват в тегленето в 12:00; получилите талон за участие от 12:00 до 12:59 могат да участват в тегленето в 13:00 и така до последното теглене в 21:00. За всяко теглене се раздават талони с поредни номера, които започват от числото, следващо числото на последния предоставен талон в предходното теглене - например ако в предходното теглене последният предоставен талон за участие е с номер 35, то за предстоящото теглене първият предоставен талон ще е с номер 36. Първият талон за първото теглене за всеки един от дните в периода на Кампанията ще бъде с номер 1.

4. Във всяко теглене участват единствено талоните, получени срещу предоставена касова бележка от момента, в който промоутърът на Промо къта е обявил началото на приемане на касови бележки за следващото теглене, но не по-късно от 1 минута преди началото на съответното теглене. Например ако за съответното предстоящо теглене са раздадени талони в рамките на съответния час между двете тегления с поредни номера от 36 до 76, то в тегленето участват само приносителите на талони с номера от 36 до 76 от съответния ден.

 

В Кампанията може да се участва само с касови бележки за покупки, извършени в търговски обекти, находящи се в Mall Veliko Tarnovo, в срока на Кампанията. До участие се допускат само оригинални касови бележки от касов апарат.

 

До участие в Кампанията се допускат само оригинални талони. Касови бележки и талони, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени и съдържат печатни, типографски и други грешки, включително, но без ограничение, манипулация на касовата бележка и/или талона, не се допускат до участие и/или като основание за получаване на награда.

Организаторите нямат задължението да осъществяват кореспонденция, свързана с участници, които не са били изтеглени за получаване на награда. Оспорването на резултатите от Кампанията, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организаторите.

Връчването на наградата може да бъде публично събитие. С участието си в Кампанията, участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят наградата, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видеоматериал от Организаторите на Кампанията, без право на хонорар. Спечелилият Участник се съгласява да участва в евентуални маркетинг кампании на Организаторите във връзка с настоящата Кампания, включително с цел реклама на Mall Veliko Tarnovo, като за целта ще подпише съответни документи за обезпечаване правата на Организаторите за горното, което съставлява предварително условие за получаване на наградата.

 

  1. Териториален обхват на Кампанията

 

Кампанията се организира и провежда на територията на  Mall Veliko Tarnovo, гр. Велико Търново ул. Оборище 18.

 

  1. Срок на Кампанията

 

Кампанията започва от 15.05.2017 г. и се провежда до 21.05.2017 г.

 

  1. Награди

 

Наградите в Кампанията са:

 

Комплект грим продукти на марката Golden Rose, състоящ се от спирала, червило, лак за нокти и пудра. На ден се раздават общо 10 комплекта, а за цялата Кампания - общо 70 бр. комплекти награди.

 

 

VII. Теглене и получаване на Наградите

 

Тегленето на наградите е публично и на случаен принцип и ще се осъществява посредством софтуер за генериране на случайни номера посредством таблет и екран на всеки кръгъл час от 12:00 часа включително до 21.00 ч. включително. Място на теглене на наградите: Промо къта в Mall Veliko Tarnovo.

 

Тегленето ще се показва в реално време на екран, като печелившите номера ще бъдат видими на екрана и обявявани от промоутъра в момента на съответното теглене. Обявяването на изтегления номер на талон по предходното изречение е единственият начин на уведомяване на спечелили учатници,поради което спечелилият Участник трябва да присъства на място при тегленето. Ако спечелилият участник не присъства при обявяването на печелившия номер и не се предтави пред промоутъра, се счита, че се отказва от получаването на награда и веднага на място се тегли нов печеливш номер. Тегленето на печеливши номера продължава до явяване пред Промо екипа на участник, приносител на печеливш номер на талон. Изтеглените печеливши номера на талони от всяко теглене през съответния ден от периода на Кампанията ще се описват в протокол.

 

Право да получи съответната награда има Участник, който представи на организаторите талон, получен от Промо къта след предоставяне на касова бележка съгласно условията за участие по-горе, с печеливш номер, изтеглен в съответното теглене.

 

Наградите ще бъдат предоставени на място от Организаторите, в сградата на Mall Veliko Tarnovo, гр. Велико Търново, ул. Оборище 18

 

Организаторите не се ангажират с поемане на транспортните разходи за придвижването на печелившия до Mall Veliko Tarnovo, с цел получаване на наградата.

 

  1. Отговорност на Организатора и/или трети лица, заети с Кампанията

 

С предаване на наградата на лицето, Организаторите и/или трето лице, заето с Кампанията, се освобождават от всяка последваща отговорност.

Организаторите и/или трето лице, заето с организирането и провеждането на Кампанията, не носи отговорност за това дали лицето, представило касови бележки за пазаруване на стойност не по-малко от 30 лв. (тридесет лева) от обекти в Mall Veliko Tarnovo или талон за участие в Кампанията пред Промо къта, е действителният собственик на касовата бележка или талон. С предаване на наградата на лицето-приносител на талона, чийто номер съответства на изтегления печеливш номер на талон за съответното теглене. Организаторите се освобождават от всяка последваща отговорност. Споровете между трети лица относно правото на собственост върху касови бележки и/или талони не засягат принципа на предаване на наградата от Организаторите на Кампанията на лицето, чиято претенция е представена пред Организаторите на Кампанията съгласно разпоредбите на тези Общи Условия. Касовите бележки, талоните и личните данни на Участниците подлежат на проверка от Организаторите. Всички касови бележки, представени след определения краен срок на Кампанията, а именно по-късно от 1 минута преди последното теглене за съответния ден от Кампанията, се считат за загубили валидност и не участват в тегленето на наградите.

 

Организаторите не носят отговорност при печатна или друг вид грешка, както и за загубени касови бележки или талони или непотърсени награди от Кампанията след указаните срокове.

 

Организаторите на Кампанията не се задължават да водят кореспонденция относно претенции за участие в Кампанията, предявени след края на Кампанията. Те не отговарят за качеството на предоставените награди. Всички претенции в тази връзка следва да се уредят между съответния Участник и третото лице, предоставило съответната награда за Кампанията.

 

IX. Забрана за трансформация на наградите

 

Печелившите Участници в Кампанията на Mall Veliko Tarnovo могат да получат единствено обявените награди, а не паричната им равностойност.

 

X. Прекратяване на Кампанията

 

Организаторите имат неотменимото право по своя преценка да прекратят Кампанията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на общите условия на Кампанията или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Кампанията се обявява на интернет адрес страницата на Mall Veliko Tarnovo. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

 

  1.    Отказ от участие

Ако участникът желае да бъде отписан от базата данни за получаване на обяви, изпратени от Организаторите, трябва да го заяви писмено.

 

  1. Спорове

 

Всеки потенциален спор между Организаторите на Кампанията и Участниците в същата се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал.2 от ГПК.

 

XIII. Публичност и лични данни

 

С участието си в настоящата Кампания Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за получаване на награди в Кампанията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в Кампанията, като предоставят изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани съгласно изискванията на ЗЗЛД, включително да ги предоставят на трети лица, както и се съгласяват, че техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организаторите и/или посочено от последния трето лице, като Организаторите не дължат заплащане за това, включително, но не само, в случай на получаване на награда.

Организаторите са Администратори на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Личните данни, събрани по настоящата Кампания, се предоставят от Участниците доброволно като последните имат право на достъп до и коригиране на така събраните данни.

 

 

 

< назад