Работно време

10:00 - 21:00

Събития

GIVEAWAY с JOY OPTICS

Спечели ваучер за слънчеви или диоптрични очила с GIVEAWAY  предизвикателството на JOY OPTICS и Mall Велико Търново

Как да участвам в играта?:

1. последвайте Facebook профила на JOY Optics JOY Optics и Mall Veliko Tarnovo Mall Veliko Tarnovo

2. Отбележете в коментар приятел, заедно с който бихте избрали новите си очила. 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА ОТ ВЕРИГИ ZEISS VISION CENTER, GRAND OPTICS И JOY OPTICSНА MALL VELIKO TARNOVO, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Промоционална Игра „Спечели талон за отстъпка от вериги ZEISS VISION CENTER, Grand Optics и Joy Optics(наричана по-долу за краткост само "Играта") се организира от „ЕЙ ДЖИ АЙ - БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 3” ЕООД, ЕИК: 202342467, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8, (наричано по-долу за краткост "Организатор"), собственик на Търговски център Mall Велико Търново, находящ се на ул. Оборище № 18, гр. Велико Търново („Търговският център“).

II. ОТГОВОРНОСТ

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://mallvt.bg/bg/events  за целия период на Играта.

2.2. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://mallvt.bg/bg/events

2.3. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия и действащото законодателство на Република България.

2.4. Участниците се съгласяват, че поемат изцяло отговорност за всички рискове, свързани с участието си в Играта.

 

III. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се провежда в периода от 00:00 часа на 5.03.2021 г. и се провежда до 23:59 часа на 10.03.2021 г. (включително), през който период Участниците могат да се включат в Играта.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия, които са изцяло съобразени с действащото законодателство в Република България.

4.2. С участието си в Играта всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.

4.3. Право на участие в Играта във Facebook имат всички физически лица, които са навършили 18 (осемнадесет) години, с местоживеене в България, имащи право на регистриране и използване на интернет платформата Facebook, посредством Facebook account (профил), съгласно вътрешните правила на Facebook, посредством www.facebook.com.

Не се допускат до участие служителите на Организатора, членове на семействата им, както и свързаните с тях лица. Наемателите, имащи обекти под наем в Mall Велико Търново, техните работници и/или служители, както и други лица, пряко или косвено заети с организирането на Играта, също не се допускат до участие.

4.4. В Играта има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени по-горе, наричано по-долу Участник. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:

1. Да посети Facebook страницата на Mall Велико Търново, с електронен адрес: www.facebook.com/MallVT;

2. Да се включи с публичен коментар под поста, с който е анонсирана Играта. Ваучерите ще бъдат спечелени на случаен принцип от хора, коментирали поста на играта във Facebook.

3. Всеки Участник в Играта има шанс да спечели само една награда за периода на Играта.

4. Участниците носят отговорност спрямо Организатора и всяко трето лице за спазването на и за съответствието с приложимото законодателство на всеки коментар, качен или по друг начин използван от Участника за участие в Играта.

5. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в Играта или нарушаване на механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

4.5. В Играта нямат право да участват лица, които са под 18 (осемнадесет) години, и/или лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с Организатора или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства. В Играта нямат право да участват лица, работещи в магазините, или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на Търговския център.

 

 

V. НАГРАДИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ

5.1. Наградите в Играта са:

3 бр. талони за еднократна отстъпка от 50 /петдесет/ лева на съответния приносител при направена покупка над 100 /сто/ лева от магазини ZEISS VISION CENTER, Grand Optics и Joy Optics. Отстъпката се начислява на финалната сума за плащане, след приспадане на намаленията, валидни за съответния период.

Талонът не се комбинира с други талони или индивидуални преференциални условия за пазаруване, но може да бъде използван от приносител, който е получил ваучера от спечелилия участник.

Наградните ваучери /талони/ са валидни в периода 15.03.2021 – 15.04.2021 г.

 

5.2. Тегленето на наградите ще се извърши след края на Играта, на 11.03.2021 г. след 11:00 часа, в рамките на работния ден, на случаен принцип чрез www.random.org, от Организатора или оправомощено от него лице. Печеливш участник е този, чийто номер на пост/ отговор е изтеглен в рамките на тегленето. Всеки участник получава номер съгласно последователността на всеки пост/ отговор в Играта.

5.3. При тегленето на печеливш участник ще бъде изготвен Протокол от комисия и свидетели, който удостоверява данните от Facebook account (профил) на печелившите Участници, според Facebook профилите им.

5.4. Данните на Печелившите могат бъдат обявени публично на Facebook страницата на Mall Велико Търново, с електронен адрес: www.facebook.com/MallVT по преценка на Организатора.

5.5. В срок до 1 ден след обявяването на победителите на Facebook страницата на Mall Велико Търново, печелившите трябва да предоставят име, фамилия и телефонен номер, посредством лично съобщение във Facebook. Детайлите по получаване на наградата се уточняват при свързването с Организатора, инициирано от печелившия участник, посредством личното съобщение. При получаването на наградата от Организатора, всеки печеливш следва еднократно да удостовери самоличността си с документ за самоличност. Документът за самоличност не се сканира и/или копира.

5.6. Ако в посочения срок печеливш Участник не подаде нужните данни по т. 4 по-горе, то той загубва правото си да получи наградата.

5.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда от страна на спечелил Участник.

Наградата може да се получи не по-късно от 15.03.2021 г.

Организаторът не се ангажира с поемане на транспортните разходи за придвижването на печелившия до Mall Велико Търново, с цел получаване на наградата.

 

VI. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ИГРАТА И ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът има право без предупреждение да изключи от Играта Участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия.

6.2. С предаване на наградата на лицето, чиито лични данни съответстват на личните данни на изтегления Печеливш Участник, Организаторът и/или трето лице, заето с Играта, се освобождават от всяка по-нататъшна отговорност.

6.3. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.4. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

6.5. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник и/или трето лице, чийто електронен адрес (e-mail адрес) и/или Facebook account (профил) е използван неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник е дал или не съгласие за това.

6.6. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с участници, които не са били изтеглени за получаване на награда. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

6.7. Организаторът си запазва правото да премахва от Facebook страницата всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.8. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция относно претенции за участие в Играта, предявени след края на Играта. Той не отговаря за качеството на предоставените награди, нито за качеството на закупените с талоните за отстъпка и/или ваучери стоки и/или услуги (ако има подобни награди). Всички претенции в тази връзка следва да се уредят между съответния Участник и третото лице, предоставило съответната награда за Играта.

VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

7.1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта без предварително предизвестие при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство или поради разпореждания на компетентни държавни органи.

7.2. В случай че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

VIIІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С участието си в настоящата Игра Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в Играта, като предоставят изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани съгласно изискванията на ЗЗЛД.

IX. ДРУГИ

9.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на следния адрес: marketing@mallvt.bg.

9.2. Всеки участник може да изиска анулиране на регистрацията и участието си в Играта във всеки момент. За целта той трябва да заяви желанието си в електронно писмо на адрес marketing@mallvt.bg..

X. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

10.1. В случай че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

10.2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

10.3. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал.2 от ГПК. 

 

< назад