Работно време

10:00 - 21:00

Събития

Любимите Ви аксесоари

Подарък от нас

Какво е празник без подаръци?

И какво е толкова голям и хубав празник като 8 март без подаръци?

Витае усещане, че сякаш нещо липсва, нали?

Именно затова тази година сме подготвили чудни изненади за дамите по повод техния специален ден:

 • 5 ваучера на стойност 70 лв. от Deichmann;
 • 5 ваучера на стойност 70 лв. от TendenZ;
 • 3 ваучера на стойност 70 лв. от Pandora;
 • 2 ваучера на стойност 70 лв. от Effect Silver;
 • и 250 вдъхновяващи, красиви платнени торбички.

 

Как можете да се сдобиете с тях, дами? Ето начина:

 1. Пазарувайте на стойност над 30 лв. от Mall Велико Търново на 8 март;
 2. Елате при специалния промокът от 11:00 до 19:00 ч. (или до изчерпване на подаръците) в централния атриум на ет. 0;
 3. Изтеглете скреч карта и ако късметът бъде с Вас, може да спечелите подарък, който ще направи празника Ви още по-хубав!

Очакваме Ви!

Пълните условия на играта можете да прочетете по-долу:

_____

 

 

Общи условия и правила за участие в Играта ”На 8 март подаряваме любими дамски аксесоари“

на Мол Велико Търново, гр. Велико Търново

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

1.1. Организатор на промоционалната игра ”На 8 март подаряваме любими дамски аксесоари“  (“Играта“) e “ЕЙ ДЖИ АЙ - БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 3“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ (“Организатор“).

1.2. Играта се провежда на територията на Търговски център Мол Велико Търново, находящ се на ул. Оборище № 18, гр. Велико Търново (“Търговският център“), посредством специално изграден за целта промо кът в централния атриум на ет. 0 в Търговския център (“Промо Кът“), и технически екип, осигурен от Организатора на Играта (“Промо Екип“).

II. ОТГОВОРНОСТ

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта (“Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на Търговския център: www.mallvt.bg

2.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Играта по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Търговския център: www.mallvt.bg.

2.3. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия и действащото законодателство на Република България.

2.4. Участниците се съгласяват, че поемат изцяло отговорност за всички рискове, свързани с участието си в Играта, включително, но не само за рискове, свързани с физически наранявания, психически травми и други подобни.

2.5. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е физически наранявания, психически травми и други подобни, настъпили по време и/или по повод участието на Участниците в Играта, както и за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта.

III. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3. Играта се провежда на 8 март 2020 г. от 11.00 до 19.00 часа или до изчерпване броя на осигурените подаръци (“Период на Играта“). Периодът на Играта обхваща общо един ден, през който период Участниците могат да се включат в Играта.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия, които са изцяло съобразени с действащото законодателство в Република България.

4.2. С участието си в Играта всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.

4.3. Право на участие в Играта имат всички посетители на Търговския център (“Участник / Участници“), които са представили на Промо Екипа една или повече касови бележки за извършени покупки в рамките на същия ден, в който Участникът участва в Играта, съгласно изискванията по т. 4.4. по-долу. При представянето на съответната касова бележка от пазаруване в рамките на съответния ден на стойност не по-малко от 30 (тридесет) лева, Промо Екипът удостоверява валидността на касовата бележка и стойността на извършените покупки и, след установяване на валидността на касовата/ите бележка/и, същите се подпечатват с печат на Търговския център, за да не бъдат използвани повторно. След удостоверяване на валидността на касовата бележка, Участникът получава скреч карта и след изтриване на място на обозначената част от нея, получава подаръка, посочен в картата.

4.4. Участието в Играта е обвързано със закупуването на стоки от търговски обект, разположен на територията на Търговския център, в рамките на деня, в който се заявява участието, по време на Периода на Играта. Право да се включи в Играта има всеки, който в деня на участието си е закупил стока/и, от който и да е търговски обект в Търговския център с една касова бележка за покупки на стойност не по-малко от 30 лв. (тридесет лева). В Играта не може да се участва с касови бележки за заплатени битови сметки, сметки към мобилни оператори, както и за обмен на валута на територията на Търговския център. Сумата от минимум 30 лв. не може да се сформира като сбор от касови бонове, една касова бележка за 30 или повече лева дава право само на едно участие. Участникът може да участва в промоционалната игра с повече от една касова бележка на стойност 30 или повече лева.

4.5. В Играта нямат право да участват лица, които са под 18 (осемнадесет) години, и/или лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с Организатора или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства. В Играта нямат право да участват лица, работещи в магазините, или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на Търговския център.

V. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА

5.1. Всеки от Участниците, който е изпълнил условията съгласно т. 4. по-горе, може да спечели един от следните подаръци:

 • Ваучери за 70 лв. от Deichmann - 5 бр.;
 • Ваучери за 70 лв. от TendenZ - 5 бр.;
 • Ваучери за 70 лв. от Pandora - 3 бр;
 • Ваучери за 70 лв. от Effect Silver - 2 бр.;
 • Торбички за многократна употреба – 250 бр.

Общ брой подаръци: 265

VI. НАГРАДИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ

6.1. Участникът получава подаръка посочен в получената за него скреч картата веднага, след приключване на участието му.

6.2. Спечелилият Участник има право да получи своята награда при спазване на условията по т. 4 по-горе.

6.3. При неспазване на условията по т. 4 по-горе, спечелилият Участник няма право да получи своята награда.    

6.4. В случай че спечелилият Участник не е спазил условията за получаване на наградата по т. 4 по-горе, Организаторът не носи никаква отговорност за предоставянето на наградата.

6.5. Участниците нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

6.6. Наградата се предава веднага след определяне на вида на подаръка на територията на Търговския център.

VII. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ИГРАТА

7. Организаторът има право без предупреждение да изключи от Играта Участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия.

VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

8.1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта без предварително предизвестие при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство или поради разпореждания на компетентни държавни органи.

8.2. В случай че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. При провеждане на Играта, Организаторът не обработва никакви лични данни.

X. ДРУГИ

10.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на следния адрес: office@mallvt.bg.

10.2. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с участници, които не са успели да участват в Играта. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник, няма действие спрямо Организатора.

10.3. С предаване на наградата на лицето, Организаторът и/или трето лице, заето с Играта, се освобождава от всяка по-нататъшна отговорност.

XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

11.1. В случай че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

11.2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

11.3. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал.2 от ГПК. 

< назад