Работно време

10:00 - 21:00

Събития

На училище с усмивка!

Какво би зарадвало ученикът в началото на учебната година?

Какво ще кажете за нова детска стая и още повече забавления? Да, звучи ви като чудесен нов старт, нали?

От 7 до 14 септември пазарувайте в Mall Велико Търново за сума от минимум 80 лв. и се включете в томбола за спечелване на обзавеждане за детска стая! Първите 100 участника в томболата ще получат подарък дизайнерска тениска на Mall Велико Търново с принт с много настроение!

Ще ви очакваме в промо къта на ет. 0!

 

Общи условия и правила за участие в Играта На училище с усмивка

на Mall Veliko Tarnovo, гр. Велико Търново

І. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

1.1. Организатори на промоционалната игра “На училище с усмивка“ (“Играта“) e ”ЕЙ ДЖИ АЙ - БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 3” ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 202342467, със седалище и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе” № 99, район Слатина, п. к. 1113, гр. София, и "АРТ ЪП" ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 204149082, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Добруджа“ 1, ет. 4, регистрирани като администратори на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни (“Организатори“).

1.2. Играта се провежда на територията на Търговски център Mall Велико Търново, находящ се на ул. Оборище № 18, гр. Велико Търново (“Търговският център“), посредством специално изграден за целта промо кът, на ет. 0 в Търговския център (“Промо Кът“), и технически екип, организиран от Организаторите на Играта (“Промо Екип“).

II. ОТГОВОРНОСТ

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта (“Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на Търговския център: www.mallvt.bg

2.2. Организаторите си запазват правото да променят или допълват Общите условия на Играта по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Търговския център: www.mallvt.bg.

2.3. Организаторите носят отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия и действащото законодателство на Република България.

2.4. Участниците се съгласяват, че поемат изцяло отговорност за всички рискове, свързани с участието си в Играта, включително, но не само за рискове, свързани с физически наранявания, психически травми и други подобни.

2.5. Организаторите не носят отговорност за каквито и да е физически наранявания, психически травми и други подобни, настъпили по време и/или по повод участието на Участниците в Играта, както и за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта.

 III. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се провежда от 7 до 14 септември 2017 г. (“Период на Играта“). Периодът на Играта обхваща общо 8 (осем) дни, през който период Участниците могат да се включат в Играта.

3.2. Играта ще се провежда в часовия интервал от 12:00 до 21:00 ч. всеки ден през Периода на Играта. 

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия, които са изцяло съобразени с действащото законодателство в Република България.

4.2. С участието си в Играта всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема. Всеки Участник декларира, че е запознат, че спечелената награда с пазарна стойност над 30 лв. подлежи на деклариране и облагане със съответния данък върху доходите в размер на 10% върху стойността на наградата по реда на ЗДДФЛ, като за наградата ще бъде предоставен съответен документ, който да бъде приложен към годишната данъчна декларация на спечелилия участник.

4.3. Право на участие в Играта имат всички посетители на Търговския център (“Участник / Участници“), които са представили на Промо Екипа една или повече касови бележки за извършени покупки съгласно изискванията по т. 4.4. по-долу. При представянето на съответните касови бележки общо на стойност не по-малко от 80 (осемдесет) лева, Промо Екипът удостоверява валидността на касовата/ите бележка/и и стойността на извършените покупки и, след установяване на валидността на касовата/ите бележка/и, същите ще бъдат подпечатани с печат на Играта, за да не бъдат използвани повторно. След удостоверяване на валидността на касовата/ите бележка/и, посетителят попълва талон, предоставен от Промо Екипа, и участва в томболата за наградата.

4.4. Участието в Играта е обвързано със закупуването на стоки или услуги от търговски обект, разположен на територията на Търговския център, през Периода на Играта. Право да се включи в Играта има всеки, който в деня на участието си е закупил стока или услуга от който и да е търговски обект в Търговския център, на стойност не по-малко от 80 лв. (осемдесет лева). В Играта не може да се участва с касови бележки за заплатени битови сметки, сметки към мобилни оператори, както и за обмен на валута на територията на Търговския център.

4.5. В Играта нямат право да участват лица, които са под 18 (осемнадесет) години, и/или лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с Организаторите или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства. В Играта нямат право да участват лица, работещи в магазините, или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на Търговския център.

V. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА

5.1. Всеки от Участниците, който е изпълнил условията съгласно т. 4. по-горе, може като попълни талон за участие и го пусне в урнaта на Промо къта, за да участва в Играта на томболен принцип да спечели голямата награда – обзавеждане на детска стая, което включва:

  1. двукрил гардероб;
  2. бюро;
  3. легло;
  4. матрак;
  5. скрин;
  6. нощно шкафче.

5.2. Първите 100 Участника, включили се в томболата, ще получат веднага на място в Промо къта подарък тениска със забавен принт.

Общо награди: 101 броя.

VI. НАГРАДИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ

6.1. В края на Играта ще бъде изтеглен на томболен принцип спечелилият Участник, който печели наградата – обзавеждане на детска стая.

6.2. Спечелилият Участник има право да получи своята награда при следните условия:

1. Участникът трябва да предостави валиден документ за самоличност (с цел справка и с цел попълване на съответния документ, който ще послужи за деклариране на награди с пазарна стойност над 30 лв.).

2. Участникът е попълнил протокол за получаване на наградата, който протокол съдържа данните по т. 9.1.1 по-долу. Протоколът се получава на мястото на организиране на Играта, а именно на ет. 0 в Търговския център.

6.3. При неспазване на условията по т. 4 по-горе, спечелилият Участник няма право да получи своята награда.    

6.4. В случай че спечелилият Участник не е спазил условията за получаване на наградата по т. 4 по-горе, Организаторите не носят никаква отговорност за предоставянето на наградата, нито за обезщетяване на изтегления в съответната томбола Участник, който не е получил награда, поради приложение на т. 6.3 по-горе.

6.5. Участниците нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

6.6. Тегленето на печеливши от томболата Участници, надлежно попълнили и подали предоставените от Промо Екипа талони, е публично и ще се осъществи в присъствието на комисия от 3 члена и свидетели в 12.30 часа на 15.09.2017 г. в Търговския център.

Право да получи съответната награда има Участникът, който е изтеглен на 15.09.2017 г. и който отговаря на поставените изисквания за участие в настоящите Общи условия.

Имената на Спечелилия Участник ще бъдат публикувани на сайта на Търговския център - www.mallvt.bg и/ или на www.facebook.com/MallVT, а същият ще бъде уведомен по телефона или чрез електронна поща.

Наградата ще бъде предадена на територията на Търговския център само при идентичност на данните, подадени от Спечелилия Участник посредством попълнения талон за участие в Играта, и данните, представени пред служител от Промо Екипа за проверка.

За целта Спечелилият Участник е длъжен да се обяви на Организаторите чрез изпращане на отговор на уведомителния e-mail от Организатора или да се свърже с Организаторите в 5-дневен срок от оповестяване на резултатите, както и да предостави доказателства за декларираните от него данни в талона за участие. За да получи наградата си, Спечелилият Участник се съгласява да предостави следните данни на Организаторите: Три имена, ЕГН, лична карта, адрес, телефон за връзка.

Ако Спечелилият Участник не се свърже с Организаторите в рамките на 5 дни след публикуването на съобщението, губи правото да получи своята награда и се пристъпва към предоставяне на наградата на резервен участник, който е бил съответно изтеглен на 15.09.2017 г. съгласно настоящите условия.

Наградата ще бъде предадена на Спечелилия Участник, за който е извършено съответното потвърждение за изпълнение на условията за участие от страна на Организаторите, по допълнително уговорен начин. Наградата следва да се получи не по-късно от 30.09.2017 год. като след тази дата Организаторите се освобождават от отговорност да предадат същата на изтегления Участник.

Организаторите си запазват правото, при несъответствие на данните на изтеглен печеливш участник и/или при попълнени неверни данни за контакт, да предоставят наградата на друг Участник, изтеглен на 15.09.2017 г. В тази връзка ще бъдат изтеглени и резервни печеливши Участника. При невъзможност за установяване на контакт с някои от изтеглените Участници в 5-дневен срок от оповестяване на Спечелилия Участник и/или при констатирани некоректно попълнени или неверни данни от Спечелилия Участник, съответната награда се предоставя на изтеглен резервен Участник по реда на изтеглянето.

VII. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ИГРАТА

7. Организаторите имат право без предупреждение да изключат от Играта Участници, които:

  1. са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия;
  2. участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, със или без изричното им знание.

VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

8.1. Организаторите имат право по всяко време да прекратят провеждането на Играта без предварително предизвестие при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство или поради разпореждания на компетентни държавни органи.

8.2. В случай че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторите имат право да предприемат всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. За целите на администриране на Играта, както и за другите цели за обработване на личните данни, посочени в тази т. 9, Участниците предоставят, а Организаторите на Играта обработват следните данни:

  1. Три имена на Участника, ЕГН, лична карта, адрес, телефон за контакт и имейл адрес, попълнени от всеки Участник лично в талона за получаване на награда по т. 6.2 по-горе („Протоколът“), както и в съответния документ, който да бъде приложен към годишната данъчна декларация на спечелилия участник във връзка с получаване на награда над 30 лв.;
  2. фотоизображения (снимки), събрани с автоматични средства от Промо Екипа.

9.2. С попълването на талона в Играта и пускането му в определената за целта кутия Участникът декларира своето съгласие личните данни, предоставени от него, да бъдат обработвани, в това число с автоматични средства, от Организаторите в качеството им на администратори на лични данни.

9.3. С участието си в настоящата Игра Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в Играта, като предоставят изричното си съгласие Организаторите да обработват предоставените от тях лични данни, включително да ги предоставят на трети лица, както и се съгласяват, че техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организаторите и/или посочено от тях трето лице, като Организаторите не дължат заплащане за това, включително, но не само, в случай на получаване на награда.

9.4. Талоните и Протоколите в Играта ще бъдат съхранявани от администратора на лични данни в срок до 10 (десет) работни дни от прекратяването на Играта съгласно т. 8 по-горе. След прекратяването на Играта талоните и протоколите ще бъдат унищожени чрез специализирани устройства, по начин, изключващ напълно последваща възможност за възстановяване на съдържащи се в тях лични данни или част от тях.

9.5. След унищожаването на талоните и протоколите и до изтичане на срока за обработване на предоставените от Участниците лични данни, личните данни ще бъдат обработвани от администратора в база данни, поддържана на технически носител.

9.6. Организаторите информират Участниците, че включването в Играта и възникващата във връзка с това обработка на лични данни е доброволна. Всеки Участник има право на достъп и коригиране на личните му данни; право да възрази пред Организаторите срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; право да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. Участникът може да упражни тези си права чрез изпращане на електронно съобщение на следния имейл адрес: mallvt@assospm.com

9.7. Всеки Участник има право по всяко време да оттегли даденото съгласие за обработка за предоставените от него лични данни. При оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, изявено преди изтичането на периода на Играта, Участникът доброволно прекратява участието си в Играта и Организаторите няма да носят никаква отговорност по отношение на оттеглилия се Участник.

9.8. Организаторите гарантират, че личните данни на участниците ще се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013 г.

X. ДРУГИ

10.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на следния адрес: mallvt@assospm.com

10.2. Организаторите нямат задължението да осъществяват кореспонденция, свързана с участници, които не са били изтеглени за получаване на награда. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник, няма действие спрямо Организаторите.

10.3. С предаване на наградата на лицето, чиито лични данни съответстват на личните данни на изтегления Спечелил участник, Организаторите и/или трето лице, заето с Играта, се освобождават от всяка по-нататъшна отговорност.

XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

11.1. В случай че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

11.2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

11.3. Всеки потенциален спор между Организаторите на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал.2 от ГПК. 

 

< назад