Работно време

10:00 - 21:00

Събития

Новите колекции срещат новите коли

Пролет, следвай ме към Mall Велико Търново!

От 17 до 19 март ела и пазарувай в Mall Велико Търново, за сума от 30 или повече лева и участвай в томболата ни за моден, спортен или бизнес аутфит!

Ще имаш възможност да се докоснеш и до новите модели автомобили, разположени на ет. 0 и в тест драйв зоната на южния паркинг!

 

 

Общи условия и правила за участие в Играта

Спечели пролетен аутфит от Mall Велико Търново

на Mall Veliko Tarnovo, гр. Велико Търново

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

1.1. Организатори на промоционалната игра „Спечели пролетен аутфит от Mall Велико Търново“ („Играта“) e „ЕЙ ДЖИ АЙ - БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 3” ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 202342467, със седалище и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе” № 99, район Слатина, п. к. 1113, гр. София, регистриран като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни („Организаторът“).

1.2. Играта се провежда на територията на Търговски център Mall Велико Търново, находящ се на ул. Оборище № 18, гр. Велико Търново („Търговският център“), посредством специално изграден за целта промо кът, на ет. 3 в Търговския център („Промо Кът“), и технически екип, организиран от организатора на Играта („Промо Екип“).

II. ОТГОВОРНОСТ

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта („Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на Търговския център: www.mallvt.bg

2.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Играта по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Търговския център: www.mallvt.bg.

2.3. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия и действащото законодателство на Република България.

2.4. Участниците се съгласяват, че поемат изцяло отговорност за всички рискове, свързани с участието си в Играта, включително, но не само за рискове, свързани с физически наранявания, психически травми и други подобни.

2.5. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е физически наранявания, психически травми и други подобни, настъпили по време и/или по повод участието на Участниците в Играта, както и за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта.

 III. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се провежда от 17 до 19 март 2017 г. („Период на Играта“). Периодът на Играта обхваща общо 3 (три) дни, през който Участниците могат да се включат в Играта.

3.2. Играта ще се проведе в часовия интервал от 11:00 ч. до 20:00 ч. включително. 

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия, които са изцяло съобразени с действащото законодателство в Република България.

4.2. С участието си в Играта всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема. Всеки Участник декларира, че е запознат, че спечелената награда с пазарна стойност над 30 лв. подлежи на деклариране и облагане със съответния данък върху доходите в размер на 10% върху стойността на наградата по реда на ЗДДФЛ, като за наградата ще бъде предоставен съответен документ, който да бъде приложен към годишната данъчна декларация на спечелилия участник.

4.3. Право на участие в Играта имат всички посетители на Търговския център („Участник / Участници“), които са представили на Промо Екипа касова бележка за извършени покупки съгласно изискванията по т. 4.4. по-долу. При представянето на съответната касова бележка на стойност не по-малко от 30 (тридест) лева, Промо Екипът удостоверява валидността на касовата бележка и стойността на извършените покупки и, след установяване на валидността на касовата бележка, последната ще бъде подпечатана с печат на Играта, за да не бъде използвана повторно. При желание от страна на посетителя, същият може да попълни талон, предоставен от Промо Екипа, и да участва в томбола за награди.

4.4. Участието в Играта е обвързано със закупуването на стоки или услуги от търговски обект, разположен на територията на Търговския център, през Периода на Играта. Право да се включи в Играта има всеки, който в деня на участието си е закупил стока или услуга от който и да е търговски обект в Търговския център, на стойност не по-малко от 30 лв. (тридесет лева). В Играта не може да се участва с касови бележки за заплатени битови сметки, сметки към мобилни оператори, както и за обмен на валута на територията на Търговския център.

4.5. В Играта нямат право да участват лица, които са под 18 (осемнадесет) години, и/или лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с Организатора или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства. В Играта нямат право да участват лица, работещи в магазините, или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на Търговския център.

V. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА

5.1. Всеки от Участниците, който е изпълнил условията съгласно т. 4. по-горе, може като попълни талон за участие и го пусне в някоя от урните на Промо къта, за да участва в Играта на томболен принцип и да спечели:

- Спортен аутфит, състоящ се от: спортен екип Champion (долнище и горнище), предоставен от Sport Vision, и ваучер за покупка на стойност 100 лв. от Sport Depot;

- Моден аутфит, състоящ се от: ваучер за покупка на стойност 100 лв. от H&M и ваучер за покупка на стойност 100 лв. от Time Out;

- Моден аутфит, състоящ се от: ваучер за покупка на стойност 100 лв. от Kenvelo и ваучер за покупка на стойност 100 лв. от Lee Cooper;

- Бизнес аутфит, състоящ се от: ваучер за покупка на стойност 100 лв. от Andrews Ladies и ваучер за покупка на стойност 100 лв. от Pierre Cardin;

- Ваучер за покупка на стойност 29,99 лв. от Effect Silver - 2 броя;

- Часовник RITAL от Exxes - 3 броя;

- Ваучер за покупка на стойност 25 лв. от TendenZ - 2 броя;

- Ваучер за покупка на стойност 50 лв. от Apolon Group - 1 брой;

- Текстилни чанти ENZO NORI от Paula Venti - 10 броя;

- Дамска чанта от H&M - 1 брой.

Общо награди: 23 броя.

VI. НАГРАДИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ

6.1. В края на Играта ще бъдат раздадени на томболен принцип всички обявени награди.

6.2. Спечелилите Участници имат право да получат своята награда при следните условия:

1. Участникът трябва да предостави валиден документ за самоличност (с цел справка и с цел попълване на съответния документ, който ще послужи за деклариране на награди с пазарна стойност над 30 лв.).

2. Участникът е попълнил протокол за получаване на ваучера, който протокол съдържа данните по т. 9.1.1 по-долу. Протоколите се получават на мястото на организиране на Играта, а именно на партерен етаж в Търговския център.

6.3. При неспазване на условията по т. 4 по-горе, спечелилите Участници нямат право да получат своята награда.    

6.4. В случай че спечелил Участник не е спазил условията за получаване на ваучера по т. 4 по-горе, Организаторът не носи никаква отговорност за предоставянето на наградата, нито за обезщетяване на изтегления в съответната томбола Участник, който не е получил награда, поради приложение на т. 6.3 по-горе.

6.5. Участниците нямат право да получат паричната равностойност на наградата.

6.6. Тегленето на печелившите от томболата от всички Участници, надлежно попълнили и подали предоставените от Промо Екипа талони, е публично и ще се осъществи в присъствието на комисия от 3 члена и свидетели в 12.30 часа на 20.03.2017 г. в Търговския център.

Право да получи съответната награда има Участник, който е изтеглен на 20.03.2017 г. и който отговаря на поставените изисквания за участие в настоящите Общи условия.

Имената на Спечелилите участници ще бъдат публикувани на сайта на Търговския център - www.mallvt.bg и/ или на www.facebook.com/MallVT, а същите ще бъдат уведомени по телефона или чрез електронна поща.

Наградата ще бъде предадена на територията на Търговския център само при идентичност на данните, подадени от Спечелилия участник посредством попълнения талон за участие в Играта, и данните, представени пред служител от Промо Екипа за проверка.

За целта Спечелилият участник е длъжен да се обяви на Организатора чрез изпращане на отговор на уведомителния e-mail от Организатора или да се свърже с Организатора в 5-дневен срок от оповестяване на резултатите, както и да предостави доказателства за декларираните от него данни в талона за участие. За да получи наградата си, Спечелилият участник се съгласява да предостави следните данни на Организатора: Три имена, ЕГН, лична карта, адрес, телефон за връзка.

Ако Спечелилият участник не се свърже с Организатора в рамките на 5 дни след публикуването на съобщението, губи правото да получи своята награда и се пристъпва към предоставяне на наградата на резервен участник, който е бил съответно изтеглен на 20.03.2017 г. съгласно настоящите условия.

Наградата ще бъде предадена на Спечелилия участник, за който е извършено съответното потвърждение за изпълнение на условията за участие от страна на Организатора, по допълнително уговорен начин. Наградата следва да се получи не по-късно от 02.04.2017 год. като след тази дата Организаторът се освобождава от отговорност да предаде същата на изтегления Участник.

Организаторът си запазва правото, при несъответствие на данните на изтеглен печеливш участник и/или при попълнени неверни данни за контакт, да предостави наградата на друг Участник, изтеглен на 20.03.2017 г. В тази връзка ще бъдат изтеглени и резервни печеливши Участника. При невъзможност за установяване на контакт с някои от изтеглените Участници в 5-дневен срок от оповестяване на спечелилия участник и/или при констатирани некоректно попълнени или неверни данни от Спечелилия участник, съответната награда се предоставя на изтеглен резервен Участник по реда на изтеглянето.

VII. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ИГРАТА

7. Организаторът има право без предупреждение да изключи от Играта Участници, които:

  1. са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия;
  2. участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, със или без изричното им знание.

VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

8.1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта без предварително предизвестие при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство или поради разпореждания на компетентни държавни органи.

8.2. В случай че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. За целите на администриране на Играта, както и за другите цели за обработване на личните данни, посочени в тази т. 9, Участниците предоставят, а Организаторът на Играта обработва следните данни:

  1. Три имена на Участника, ЕГН, лична карта, адрес, телефон за контакт и имейл адрес, попълнени от всеки Участник лично в талона за получаване на ваучер/награда по т. 6.2 по-горе („Протоколът“), както и в съответния документ, който да бъде приложен към годишната данъчна декларация на спечелилия участник във връзка с получаване на награда над 30 лв.;
  2. фотоизображения (снимки), събрани с автоматични средства от Промо Екипа.

9.2. С попълването на талона в Играта и пускането му в определената за целта кутия Участникът декларира своето съгласие личните данни, предоставени от него, да бъдат обработвани, в това число с автоматични средства, от Организатора в качеството му на администратор на лични данни.

9.3. С участието си в настоящата Игра Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в Играта, като предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни, включително да ги предоставя на трети лица, както и се съгласяват, че техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора и/или посочено от последния трето лице, като Организаторът не дължи заплащане за това, включително, но не само, в случай на получаване на награда.

9.4. Талоните и Протоколите в Играта ще бъдат съхранявани от администратора на лични данни в срок до 10 (десет) работни дни от прекратяването на Играта съгласно т. 8 по-горе. След прекратяването на Играта талоните и протоколите ще бъдат унищожени чрез специализирани устройства, по начин, изключващ напълно последваща възможност за възстановяване на съдържащи се в тях лични данни или част от тях.

9.5. След унищожаването на талоните и протоколите и до изтичане на срока за обработване на предоставените от Участниците лични данни, личните данни ще бъдат обработвани от администратора в база данни, поддържана на технически носител.

9.6. Организаторът информира Участниците, че включването в Играта и възникващата във връзка с това обработка на лични данни е доброволна. Всеки Участник има право на достъп и коригиране на личните му данни; право да възрази пред организатора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; право да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. Участникът може да упражни тези си права чрез изпращане на електронно съобщение на следния имейл адрес: mallvt@assospm.com

9.7. Всеки Участник има право по всяко време да оттегли даденото съгласие за обработка за предоставените от него лични данни. При оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, изявено преди изтичането на периода на Играта, Участникът доброволно прекратява участието си в Играта и Организаторът няма да носи никаква отговорност по отношение на оттеглилия се Участник.

9.8. Организаторът гарантира, че личните данни на участниците ще се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013 г.

X. ДРУГИ

10.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на следния адрес: mallvt@assospm.com

10.2. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с участници, които не са били изтеглени за получаване на награда. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник, няма действие спрямо Организатора.

10.3. С предаване на наградата на лицето, чиито лични данни съответстват на личните данни на изтегления Спечелил участник, Организаторът и/или трето лице, заето с Играта, се освобождава от всяка по-нататъшна отговорност.

XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

11.1. В случай че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

11.2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

11.3. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал.2 от ГПК. 

 

< назад